ගංවතුර ආපදාවට පෙර සුදානමක් : වක්වැල්ල පාලම තුළ සිරවී තිබූ අපද්‍රව්‍ය නාවික හමුදාවෙන් තවදුරටත් ඉවත් කරයි

0 104

.sx .f`.ys iev c, myrg yiqj .id f.kú;a .d,a,, jlaje,a, md,u ;=, isrù ;snQ oej l|ka iy wmøjH bj;a lr c,h ksis mßÈ nei hdug ie,eiaùfuka tu m%foaYhg bÈßfha§ we;s úh yels .xj;=r wjOdku uev meje;aùug Bfha ^21& kdúl yuqodj lghq;= lr ;sfnkjd.

fï Èkj, Y%S ,xldjg n,md we;s whym;a ld<.=‚l ;;ajh fya;=fjka .sx .‍f`.ys c, uÜgu by< f.dia we;s w;r, ta wkqj .sx .f.ys iev c, myrg yiqj .idf.k tkq ,nk úYd, WK m÷re” oej l|ka yd wmøjH .d,a,, jlaje,a, md,u wi, isrùu fya;=fjka” we;súh yels .xj;=r wjOdkï ;;ajhg fmr iQodkula jYfhka tu md,u ;=, isrù ;snq úYd, WK m÷re” oej l|ka yd wmøjH bj;a lsÍu isÿ lr ;sfnkjd.

ol=Kq kdúl úOdkh Ndr wd{dm;s ßh¾ woañrd,a liaim fmda,af.a Wmfoia u; l%shd;aul lrk ,o fuu fufyhqu i|yd ol=Kq kdúl úOdkhg wkqhqla; lsñÿï wxYfha kdúlhskaf.ka iukaú; lKavdhula wkqhqla; lrk we;s njhs kdúl yuqodj mjikafka.

uy;a mßY%uhla fhdod tu wmøjH bj;alr ndOdjlska f;drj c,h .,d hdug ie,eiaùug lghq;= l< njo kdúl yuqodj mjikjd.

;jo fï jk úg;a .xj;=r wjOdku mj;sk m%foaYhka wdjrKh jk mßÈ kdúl yuqod iyk ie<iSfï yd uqojd .ekSfï lKavdhï yÈis wjia:djl§ laI‚lj l%shd;aul ùu i|yd ia:dk.; lr isák w;r, tu lKavdhï kdúl yuqod laI‚l m%;spdr oelaùfï, uqojd .ekSfï iy iyk ie<iSfï tallhfha ^4RU& iy úfYaI hd;%d n,>Kfha kdúlhskaf.ka iukaú; jk njhs kdúl yuqodj mjikafka.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...