ධරණීය සංවර්ධනය පිළිබද 7වන ආසියා පැසිෆික් සංසදයේ සභාපතිත්වය ශ්‍රී ලංකාවට

0 112

nexfldlays mej;s OrŒh ixj¾Okh ms<sno y;ajk wdishd meis*sla ixiofha iNdm;s;ajh Y%S ,xldjg ysñj ;sfnkjd.

kj fldfrdakd ;;a;ajh yuqfõ OrŒh ixj¾Okh ioyd jQ y;ajk wdishd meis*sla ixioh meje;ajqfKa ;dhs,ka;fha nexfldla kqjr§hs.

tlai;a cd;Skaf.a wdishd yd meis*sla l,dmSh wd¾Ól yd iudc ljqkais,fha Y%S ,xld ks;H ksfhdað; fukau ;dhs,ka;fha Y%S ,xld ;dkdm;sks iuka;d fla chiQßh uy;añh fuu ixiofha iNdm;sjßh f,i talu;slj f;aÍ m;ajq nj ioyka.

weh bÈß jirl ld,h ioyd fuys iNdm;s;ajh orkq ,nkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...