ආනයනික ආහාර ද්‍රව්‍ය රැසක බදු සංශෝධනය කෙරේ

0 151

wdkhksl wdydr øjH /il úfYaI fj<`o NdKav noaO ixfYdaOkh lr ;sfnkjd.

ta wkqj r;= ¨Kq” iqÿ¨Kq w¾;dm,a mßmamq ieuka iy yd,a ueiaika hk wdydr øjH j, wdkhksl úfYaI fj<o NdKav noaO ixfYdaOkh lr ;sfnkjd.

fï w;r wem,a ñÈ iy fodvï hk wdkhksl m<;=re ioyd mkjd we;s nÿ o ixfYdaOkh lr we;s njhs ioyka jkafka.

foaYSh ksIamdok Èß .ekaùfï wruqKska rch úiska fuu ;SrKh f.k ;sfnkjd.

uqo,a wd¾Ól yd m%;sm;a;s ixj¾Ok wud;HxYh ioyka lf,a YS¾I 21 hgf;a wdkhksl wdydr øjH /il nÿ ixfYdaOk kshuhka wo isg ls%hd;aul njhs.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...