කොම්පඤ්ඤ වීදිය නිවසක ගින්නක්

0 129

fld<U” fldïm[a[ ùÈh” m%foaYfha ksjil wo oyj,a .skakla yg .;a;d’

.skafkka tu ksji iïmQ¾Kfhkau úkdY ù we;s njhs ksjqia 24 jd¾;dlre mejiqfõ’

bka lsisfjl=g;a ydkshla isÿj fkdue;s nj ioyka’

wjg ksjdij,g .skak me;sr hdu je<elaùug fld<U uy k.r iNdfõ .sks ksùfï tallh iy wdrlaIl wxY iu;a jqKd’

.skakg fya;=j fuf;la wkdjrK ù keye’

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...