ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව මිලියන 5.22 ඉක්මවයි – ඉන්දියාවේ ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවත් ඉහළට

0 174

f,dj mqrd fldfrdakd ffjri wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^22& miajre 6.30 muK jk úg 5,22,6101la blajd by< f.dia ;sfnkjd.

tfiau bka wdidÈ;hska 21,02,256 fofkla iqjh ,nd ;sfnk w;r wdidÈ;hska 3,35,218 fofkla Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd.

tfiau fï jk úg f,dj mqrd frday,aj, wdidÈ;hska 27,88,627 fofkla m%;sldr ,nñka isák w;r bka 45,502 fofofkla widOH ;;a;ajfhka miqjkjd.

rgla f,i jeäu fldfrdakd wdidÈ;hska ixLHdj jd¾;d jkafka wfußldfjks.

tráka jd¾;d jk wdidÈ;hska ixLHdj 16,21,727la olajd fï jk úg by< f.dia ;sfnkjd.

bka wdidÈ;hska 3,82,244 fofkla iqjh ,nd we;s w;r wdidÈ;hska 96,377 fofkla urKhg m;aj ;sfnkjd.

wdidÈ;hka fojkqjg jeäu rg f,i jd¾;d jkafka reishdjhs.

reishdfjka jd¾;d jk wdidÈ;hska ixLHdj 3,26,448la jk w;r bka wdidÈ;hska 99,825 fofkla iqjh ,nd ;j;a wdidÈ;hska 3,249 fofkla urKhg m;aj ;sfnkjd.

f;jkqjg jeäu wdidÈ;hska ixLHdj jd¾;d jkafka n%iS,fhks.

wdidÈ;hska 3,12,074la n%iS,fhka jd¾;d jk w;r bka 20,112 fofkla urKhg m;aj we;s w;r 1,25,960 fofkla iqjh ,nd ;sfnkjd.

iamd[a[fhka wdidÈ;hska 2,80,117la jd¾;d jk w;r bka 1,96,958 fofkla iqjh ,nd 27,940 fofkla Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd.

wdidÈ;hska 2,50,908la jd¾;d jk tlai;a rdcOdksfhka jd¾;d jk urK ixLHdj 36,042la jkjd.

tlai;a rdcOdksfhka jd¾;d jk urK ixLHdj rgla f,i jd¾;d jk fojkqjg jeäu urK ixLHdj jkjd.

wdidÈ;hska w;ska ie,lSfï§ yh jk ia:dkfha isák b;d,sh ñh.sh wdidÈ;hska .Kk ie,lSfï§ f;jk ia:dkfha miqjkjd.

ta wkqj b;d,sfhka wdidÈ;hska 2,28,006la jd¾;d jk w;r bka 1,34,560 fofkla iqjh ,nd 32486la Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd.

m%xYfhka wdidÈ;hska 1,81,826 fofkla jd¾;d jk w;r bka 28,215 fofkla urKhg m;aj 63,858 fofkla iqjh ,nd ;sfnkjd.

wdidÈ;hska 8,316la Ôú;laIhg m;aj 1,59,000la muK iqjh ,nd we;s c¾uksfhka jd¾;d jk iuia; fldfrdakd wdidÈ; frda.Skaf.a .Kk 1,79,160la.

9 jk ia:dkfha miqjk ;=¾lsfhka wdidÈ;hska 1,53,548la jd¾;d jk w;r bka 1,14,990 fofkla iqjh ,nd ;j;a 4,249 fofkla urKhg m;aj ;sfnkjd.

wdidÈ;hska 1,31,652la jd¾;d jk brdkh wdidÈ;hska ixLHdj ie,lSfï§ 10 jk ia:dkfha miqjkjd.

brdkfhka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ; urK ixLHdj 7,300la jk w;r iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 10,2276la njhs jd¾;d jkafka.

wi,ajdiS bkaÈhdj wdidÈ;hska ixLHdj ie,lSfï§ 11 jk ia:dkfha miq jkafka iuia; wdidÈ;hka ixLHdj 11,9574la olajd by< hdu fya;=fjka.

bkaÈhdfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ; urK ixLHdj 3,600la jk w;r wdidÈ;hska 49,026 fofkla iqjh ,nd we;s njhs jd¾;d jkafka.

tfiau fmare rdcHho fï jk úg fldfrdakd wdidÈ;hska ,laIh blaujd isákjd.

fmare rdcHfhka wdidÈ;hska 1,08,769la jd¾;d jk w;r wdidÈ;hka 43,587 fofkla iqjh ,nd ;sfnkjd.

[covid19-table searching=”true” showing=”213″ label_confirmed=”Confirmed” label_deaths=”Deaths” label_recovered=”Recovered”]

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...