ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් මිල රුපියල් පහකින් පහළ දමයි

0 112

,xld bkaÈhka Ths,a iud.u wo^22& uOHu rd;S%fha isg TlafÜka 92 j¾.fha fmg%,a ,Sgrhl ñ, remsh,a mylska my; oud ;sfnkjd.

tu iud.u miq.sh 17 jkod uOHu rd;S%fha isg TlafÜka 92 j¾.fha fmg%,a ,Sgrhl ñ, remsh,a 5lska by< oukq ,enqjd.

ta wkqj 17 jk Èk ñ, by< oeóug fmr remsh,a 137l ñ,lg wf,ú jQ fmg%,a ,Sgrh remsh,a 142la olajd by< .shd.

wo Èkfha h<s ñ, my< oeóu;a iu. ,xld bkaÈh Ths,a iud.fï bkaOk msrjqïy,aj,ska ksl=;a flfrk TlafÜka 92 j¾.fha fmg%,a ,Sgrhl ñ, remsh,a 137la jkq we;s.

tf,i ñ, by< oeóu iïnkaOfhka md¾Yaj /ilska úfrdaO;d t,a, jQjd.

flfia fj;;a wud;H uyskao wurùr uy;d lshd isáfha fuu ñ, by< oeóug ;u wud;HxYfha lsisÿ iïnkaOhla fkdue;s nj;a bkaÈhka Ths,a iud.u iu. we;s lrf.k ;sfnk .súiqu m%ldrj uqo,a wud;HxYfha wkqoekqu u; ñ, by< oeóu bkaÈhka Ths,a iud.ug yelshdj we;s njhs.

 

fmr mqj;a.....

,xld whs.´.iS. iud.u fmg%,a ñ, by< ouhs

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...