රුසියාවේ සිටි ලාංකිකයන් 260ක් රැගත් විශේෂ ගුවන් යානයක් දිවයිනට

0 111

YS% ,dxlslhka 260 fofkla /.;a úfYaI .=jka hdkhla Bfha ^22& rd;%S .=jka f;dgqfmd<g meñK ;sfnkjd’

Tjqka reishdfõ fudialõ kqjr isg meñKs msßila njhs .=jka f;dgqfmd< jd¾;dlre lshd isáfha’

Tjqka ish¨ fokd ksfrdaOdhkh i|yd ksfrdaOdhk uOHia:dk fj; fhduq lsÍug kshñ;hs’

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...