අම්ෆන් සුලි කුණාටුවේ බලපෑමෙන් අතරමංවූ මෙරට ධීවර යාත්‍රාවන් වෙත සමුදුර නෞකාව ළගාවෙයි

0 78

wï*ka iq,s l=Kdgqfõ n,mEfuka we;s jQ whym;a ld,.=Ksl ;;a;ajh fya;=fjka bkaÿkshdkq uqyqÿ m%foaYhg .idf.k .sh ,dxlsl nyqÈk ëjr hd;%djkag wjY iyh iy bkaOk /f.k .sh kdúl yuqod ihqr fk!ldj wod< ëjr hd;%djka fj; <x ù tajd iu. ikaksfõok in|;d f.dv k.d .ekSug iu;aj we;s nj kdúl yuqodj mjikjd.

wï*ka iq,s l=Kdgqfõ n,mEfuka bkaÿkSishdj wdY%s; uqyqÿ m%foaYhg .id f.k .sh Y%S ,xldjg wh;a nyqÈk ëjr hd;%djkag wjYH iyh ,nd§u i|yd Y%S ,xld kdúl fk!ld iuqÿr fk!ldj uehs 21 jk Èk msg;a lr hejqKd.

tf,i hjk ,o iuqÿr fk!ldj tu nyqÈk ëjr hd;%djka we;s uqyqÿ m%foaYhg fï jk úg ,Õd ù wod, ëjr hd;%djka iuÕ ikaksfõok lghq;= isÿ lrñka Tjqkag wjYH ish¿u iydhka ,nd foñka f.dvìu fj; hd;%d lrñka isák njhs kdúl yuqodj mjikafka.

;jo f.dvìug hd;%d lrk w;r;=r wod, ëjr hd;%djka iy ëjrhkag wjYH wdydr, ffjoHdOdr iy bkaOk iuqÿr fk!ldj u.ska wjYH mßÈ ,nd§ug kdúl yuqodj lghq;= iQodkï lr ;sfnkjd.

ta wkqj fuu iq,s l=Kdgq ;;ajh fya;=fjka úm;g m;a ish¿u ëjr hd;%djka bÈßfha§ ksremøs;j f.dvìu fj; /f.k taug kdúl yuqodj lghq;= lrkq ,nhs kdúl yuqodj jeäÿrg;a mjikafka.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...