පුරාවස්තු රකින්න ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක්

0 82
  • cd;sl wOHdmk m%;sm;a;sh läkñka
  • cd;sl wdrlaIdjg uq,a ;ek
  • u;aøjH Wjÿr uäkak Wmßu mshjr
  • Ydik l;sldj;lg mQ¾K iydh

fn!oaO WmfoaYl iNdjg ckm;s lshhs.

kef.kysr m<df;a mqrdjia;= úêu;aj iólaIKh fldg wdrlaId lsÍug wdrlaIl f,alïjrhdf.a m%Odk;ajfhka ckdêm;s ld¾h idOl n,ldhla m;alrk nj ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI ue;s;=ud mjihs.

mqrdjia;= úkdYh ms<sn|j úúO md¾Yajhka lreKq bÈßm;a lr ;sfí’ fï ish,a, ie,ls,a,g f.k ft;sydisl ia:dk flakaølr .ksñka tajd wdrlaId lr .ekSfï mq¿,a jevms<sfj<la mqrdúoHd fomd¾;fïka;=fõ o iyfhka l%shdjg kxjk nj ckdêm;s;=ud i|yka lrhs.

iEu uilu ;=kajeks isl=rdod /iajk fn!oaO WmfoaYl iNdj fojk jrg wo ^22& miajrefõ ckdêm;s ld¾hd,fha § yuq jQ w;r tys§ uyd ix>r;akh wu;d ckdêm;s;=ud fï nj mejiSh.

nqÿ oyug  iy ;%smsglhg mgyeks we;eï NslaIq l%shdldrlï ksid Ydik l;sldj;l wjYH;dj ms<sn|j  uyd ix>r;akh §¾> jYfhka ckdêm;s;=ud oekqj;a l<y’ ta .ek .; hq;= l%shdud¾. iy fhdackd bÈßm;a l<fyd;a ;u OQr ld,fha § Bg wjYH ms<shï fhÈh yels nj ckdêm;s;=ud lSh.

f,dj ish¨‍ rgj,a fldúâ 19 wNshi oreKq f,i weo jefgñka we;s wjia:djl rfÜ iuia; ck;dj /l.ksñka ckdêm;s;=ud bgq lrk fufyjr uyd ix>r;akfha m%Yxidjg ,la úh.

uyd ix>r;akh oekqj;a l< ckdêm;s;=ud wfma%,a ui 30 jeksodg miq iudch ;=<ska lsisÿ fldúâ wdidê;fhl= yuq fkdùu fi!LH iy wdrlaIl wxY ,enQ úYsIag ch.%yKhla nj fmkajd ÿkafkah.

úfoaY rgj,ska  meñfKk msßia ksfrdaOdhkhg ,lalr isá;s’ Tjqka w;=ßka vqndhs iy l=fõÜ isg meñ‚ lsysm fofkla fldúâ wdidOkhg ,laj isáhy.

furgg  tk msßia iïnkaOfhka fi!LH Wmfoiaj,g wkqj wdrlaIs; jevms<sfj< l%shd;aul flfrk nj ckdêm;s;=ud i|yka lf<ah.

msßfjka  iy mdi,a wOHdmk lafIa;%fha mj;sk ;;a;ajh fn!oaO WmfoaYl iNdfõ §¾> idlÉPdjg ,la úh.

idys;Hh iy b;sydih úIhka wOHdmk Odrdfjka bj;a lsßug we;eï jljdkqj, mshjr .;a nj uyd ix>r;akh fmkajd ÿkay.

;u m%;sm;a;s m%ldYfha uQ,sl;ajh iy m%uqL;ajh wOHdmkhg § we;s nj lS ckdêm;s;=ud cd;sl wOHdmk m%;sm;a;shla l%shd;aul lsÍfï uQ,sl jev oekgu;a wrUd we;s nj i|yka lf<ah.

rg mqrd me;sr we;s u;aøjH Wjÿr u¾okhg mq¿,a jevms<sfj<la l%shdjg kexùfï wjYH;dj uyd ix>r;akh wjOdrKh l<y.

Bg rchg fukau uyd ix>r;akhgo úYd, j.lSula we;s nj Wkajykafia mejiQy.

miq.sh flá ld,h ;=< rg ;=<g f.k wd u;aøjH w;súYd, m%udKhla w;awvx.=jg .ekSug yels jQ nj ckdêm;s;=ud lSh.

mj;sk ;;a;ajh Wmßufhka md,kh lr u;a Wjÿr ;=rka lsÍug wjYH ish¨‍ mshjr .kakd nj o rdcmlaI ue;s;=ud i|yka lf<ah.

cd;sl wdrlaIdj .ek ;ud i;= j.lSu Wmßufhka bgqlrk nj;a ta i|yd olaI iy yelshdj iys; ks,OdÍka m;alr we;s nj;a ckdêm;s;=ud fmkajd ÿkafkah.

nqoaê wxY Yla;su;a lr mQ¾K n,;, ,nd§ ;sfí’ ish¨‍ wka;jd§ yd ;%ia;jd§ lKavdhï úu¾Ykh lsÍug wdrlaIl wxY fj; Wmfoia § we;s nj o ckdêm;s;=ud mejiSh.

rKúre ieureï Wf<f,a§ ckdêm;s;=ud l< l:djg Wmydr oelaùug Yío fldaIfha jpk ke;ehs i|yka l< uyd ix>r;akh ckdêm;s;=udg ta ms<sn|j wdYs¾jdoh m< l<y.

jHdl+, jQ iudch m%lD;s ;;a;ajhg m;a lsÍug uyd ix>r;akh i;=j úYd, j.lSula mj;sk nj Wkajykafia wjOdrKh l<y.

NslaIQka jykafia iy foaYmd,k{hka w;r .egqï wjq¿jk udOH yeisÍu uyd ix>r;akfha úfõpkhg ,la úh.

f,dj ish¨‍ rgj,a fldúâ mrdch lsÍug rch .;a mshjr w.hoa§ úmlaIh b;d l=yl f,i ish¨‍ lghq;= fy<d oelSu ms<sl=,a iy.; nj o Wkajykafia fmkajd ÿkay.

fldúâ jix.;fhka jHdl+,;ajhg m;a iudch m%lD;s ;;a;ajhg m;a lsÍfï § uyd ix>r;akh i;=j úYd, j.lSula we;s w;r ta i|yd NslaIqka jykafiaf.ka ieÿï,;a lñgqjla bÈßfha § m;a lr ksis jevms<sfj<la l%shd;aul lrk nj Wkajykafia wjOdrKh l<y.

u,aj;= uyd úydr md¾Yajfha wkqkdhl w;smQcH kshxf.dv úð;isß, wia.sß uyd úydr md¾Yajfha wkqkdhl w;smQcH fj~refõ Wmd,s, u,aj;= úydr md¾Yajfha f,aLldêldÍ wdpd¾h mQcH myuqfKa iqux.,, u,aj;= úydr md¾Yajfha f,aLldêldÍ wdpd¾h mQcH ueo.u Oïudkkao, rejkaje,s uyd iE úydrdêm;s mQcH m,af,a.u fyaur;k, wurmqr O¾urlaIs; md¾Yajfha uydkdhl w;smQcH ;sßl=Kdu,fha wdkkao, olaIsK ,xldfõ m%Odk ix>kdhl mQcH uegrU fyaur;k, inr.uqj úYaj úoHd,fha l=,m;s uydp¾h l=Uqre.uqfõ jðr hk ysñmdKka jykafia m%Odk uyd ix>r;akh fï wjia:djg jevu lr isáhy.

ckdêm;s m%Odk WmfoaYl  ,,s;a ùr;=x. uy;d o idlÉPdjg tla úh.

Source : pmdnews.lk

 

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...