මැයි 26 වන අඟහරුවාදා සිට කොළඹ සහ ගම්පහත් ඇඳිරි නීතිය ළිහිල් කෙරේ

0 69

uehs 26 wÕyrejdod isg Èjhsfka ish¨‍ Èia;%slalj, we¢ß kS;sh kej; oekqï fok;=re l%shd;aul jkqfha Èkm;d rd;%S 10.00 isg w¨‍hu 4.00 olajd muKla nj ckdêm;s udOH wxYh ksfõokhla ksl=;a lrñka mjikjd.

tys jeäÿrg;a oelajkafka uehs 26 wÕyrejdod isg fld<U iy .ïmy Èia;%slal yer Èjhsfka fiiq Èia;%slal w;r .ukd.ukhgo wjir ,efnk njhs.

fyg ^24& bßod iy 25 i÷od foÈk Èjhsk mqrd we¢ß kS;sh l%shd;aul flf¾.

ta wkqj wo^23& rd;S% 8g mkjk we¢ß kS;sh h<s bj;a lrkq ,nkafka t<efUk 26 jk w`.yrejdod fmrjre 5ghs.

 

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...