විදෙස් රටක නිෂ්පාදිත ගිනි අවියක් සමග සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට

0 64

.,alsiai fmd,sia jifï w;a;säh fnda fijK m%foaYfha§ úfoaY rgl ksIamdokh lrk ,o msiaf;da, j¾.fha .sks wúhla” iu. iellrefjla fmd,sia w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

wo^23& oyj,a 12.45 muK isÿ l< fuu jeg,Sfï§ ue.iskhla iy WKav y;rla o fmd,sia Ndrhg f.k ;sfnkjd.

fmd,sis lshd isáfha w;a;säh fnda fijK m%foaYfha ksjila ;=< .sks wúhla i`.jd we;s njg .,alsiai fmd,sia ia:dkh ks,OdÍkag ,o f;dr;=rela u; jeg,Su isÿ l< njhs.

w;awvx.=jg .;a iellre jhi wjqreÿ 69la jQ w;a;säh m%foaYfha mÈxÑlrefjla njhs fmd,sish mjikafka.

iellre fyg^24& .,alsiai ufyaia;%d;a wêlrKh fj; bÈßm;a lsÍug kshñ;hs.

.,alsiai fmd,sish isoaêh iïnkaOfhka jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...