ආපදාවට පත් ධීවර යාත්‍රාවන් වෙත අවශ්‍ය ඉන්ධන සමුදුර නෞකාව ලබාදෙයි

0 76

wï*ka iq,s l=Kdgqfõ n,mEfuka we;sjQ whym;a ld,.=K ;;a;ajh fya;=fjka bkaÿkSishdj wdY%s; uqyqÿ m%foaYhg .id f.k .sh furg nyqÈk ëjr hd;%djka Y%S ,xld kdúl fk!ld iuqÿr fk!ldfõ iyfhka f.dvìu fj; <.dfjñka mj;sk w;r tu hd;%d i|yd wjYH bkaOk ,nd§ug wo ^23&  iuqÿr fk!ldj lghq;= l< nj kdúl yuqodj mjikjd.

wï*ka iq,s l=Kdgqfõ n,mEfuka bkaÿkSishdj wdY%s; uqyqÿ m%foaYhg .id f.k .sh Y%S ,xldjg wh;a nyqÈk ëjr hd;%djka fj; wjYH iydh ,nd§u i|yd msg;aj f.dia isák kdúl yuqodjg wh;a iuqÿr fk!ldj fï jk úg tu nyqÈk hd;%djkag wjYH myiqlï ,ndfoñka tu ëjr hd;%d iuÕ f.dvìu fj; hd;%d lrñka isák njhs kdúl yuqodj mjikafka.

tf,i meñ‍fKk ëjr hd;%djkays bkaOk wjika ùu fya;=fjka f.dvìu isg uqyqÿ ie;mqï 450l muK ÿrl§ wod, hd;%djka fj; f.dvìu lrd hd;%d lsÍug wjYH bkaOk ,nd§ug iuqÿr fk!ldj wo ^23& lghq;= lr ;sfnkjd.

ta wkqj ifoõñ 04, idkq mq;d 01, uÿixl 01, ihqß 06, rkamq;d 09 iy imakd 08 hk furg nyqÈk ëjr hd;%djka fj; fufia bkaOk ,nd§ we;s njhs kdúl yuqodj mjikafka.

fuf,i nyqÈk hd;%djka 30lg jeä m%udKhla fj; wjYH myiqlï iuqÿr fk!ldj fj;ska ,nd foñka f.dvìu fj; hd;%d lrñka isák w;r f.dvìu fj; meñfKkf;la tu hd;%djka fj; wjYH ish¿ iyfhda.hka ,nd foñka tu hd;%d iy ëjrhska ksremøs;j f.dvìu fj; /f.k taug kdúl yuqodj lghq;= lrñka isák njo kdúl yuqodj jeäÿrg;a lshd isáhd.

miq.sh mqj;a

wï*ka iq,s l=Kdgqfõ n,mEfuka w;ruxjQ furg ëjr hd;%djka fj; iuqÿr fk!ldj <.dfjhs

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...