කොරෝනා ආසාදිතව රෝහල්ගතව සිටි 40 දෙනෙක් අදත් රෝහල්වලින් පිටව යයි

0 68

fldfrdakd ffjrih wdidÈ;j frday,a.;j isák frda.Skaf.ka 40 fofkl= iqjh ,nd frday,aj,ska msgj .sh nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

ta wkqj furg fldfrdakd wdidÈ;j frday,a .;j isg iqjh ,enQ iuia; ixLHdj 660la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fi!LH wud;HxYfha jix.; frda. úoHd tallh lshd isáfha Èjhsfka frday,a myl m%;sldr ,nñka isá 40 fofkla fï wkqj iqjh ,nd msgj f.dia we;s njhs.

kdúl yuqod frdayf,ka frda.Ska úis fofofklao cd;sl fndajk frda. úoHd;kfhka frda.Ska 8 fofklao uq,af,aßhdj uQ,sl frdayf,ka frda.Ska 6 fofklao je,slkao uQ,sl frdayf,ka frda.Ska ;sfofklao brKú, frdayf,ka tla frda.sfhlao wo^23& iqjh ,nd msgj f.dia ;sfnkjd.

 

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...