ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 1085ක් දක්වා ඉහළට – අද හඳුනාගත් 17 දෙනාගෙන් 15ක්ම නාවික හමුදා සාමාජිකයන්

0 89

wo^23& rd;S% 9.30 muK úg fldfrdakd ffjrih wdidÈ;j kj frda.Ska 17 fofkl= ;yjqre ùu;a iu. furg fldrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 1085la olajd by< f.dia we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

ta wkqj fï jk úg fldfrdakd wdidÈ;j furg frda.Ska 416 fofkla frday,a.;j m%;sldr ,nñka isákjd.

frday,a.;j isá frda.Ska 40 fofkla wo Èkfha iqjh ,eîu;a iu. iqjh ,enQjkaf.a iuia; ixLHdj 660la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

tfiau furáka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ; urK ixLHdj 9la.

flfia fj;;a fldfrdakd ffjrih njg ielh u; mqoa.,hka 101 fofkla oekg frday,aj, úu¾Yk hgf;a m%;sldr ,nñka isák njo jix.; frda. úoHd tallh mjikjd.

wo Èkfha fï jk f;la y÷kd .;a fldfrdakd wdidÈ;hska 17 fokdf.ka 15 fofklau kdúl yuqod idudðlhka njhs jd¾;d jkafka.

bka oi fofkl= lkaoldvq ksfrdaOdhk uOHiadkfha ksfrdaOdkhg ,lalr isá whj¿ka nj;a wfkla mia fokd uq,;sõ ksfrdaOdhk uOHia:dkhg fhduq lr isá msßila nj;a jd¾;d jkjd.

wo y÷kd .;a 17 fokdf.ka wfkla fofokd vqndhs isg furgg meñK ms<su;,dj .srd.u ksfrdaOdhk uOHia:dkfha ksfrdaOdhkhg ,lafjñka isá fofofkl= njhs jd¾;d jkafka.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...