ගෙවී ගිය පැය 24දී මෙරටින් කොරෝනා ආසාදිත නව රෝගීන් 21 දෙනෙක් සමගින් සමස්ත සංඛ්‍යාව 1089 දක්වා ඉහළට

0 111

furáka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hska ixLHdj 1,089la olajd by< f.dia we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

tys jix.; frda. úoHd tallh lshd isáfha Bfha ^23& Èkfha jd¾;d jQ fldfrdakd wdidÈ; kj frda.Ska ixLHdj 21la.

ta wkqj furg fldfrdakd wdidÈ;j fï jk úg;a frday,a.;j isák frda.Skaf.a ixLHdj 420la jkjd.

tfiau Bfha Èkfha § frda.Ska 40 fofkla iqjh ,nd frday,aj,ska msgj hdu;a iu. furg fldfrdakd wdidÈ;j iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 660la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

tfiau ;j;a mqoa.,hka 101 fofkla fldfrdakd ffjri frda. frda. ,laIK iys; njg ielh u; frday,a.;j ffjoH wëlaIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isák njhs jix.; frda. úoHd tallh mjikafka.

tfiau fldfrdakd ffjrih wdidokh ùu fya;=fjka furg§ mqoa.,hka 9fofkl= muK ñhf.dia ;sfnkjd.

[covid19-chart country=”Sri Lanka” label_confirmed=”Confirmed” label_recovered=”Recovered” label_deaths=”Deaths”]

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...