ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව මිලියන 5.4 ඉක්මවද්දි සුවය ලැබූවන්ගේ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 22 ඉක්මවයි

0 89

f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^24& fmrjre 11 muK jk úg 54,07,414la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka wdidÈ;hska 3,44,023 fofkla urKhg m;aj we;s w;r ;j;a wdidÈ;hska 22,47,962 fofofkl= iqjh ,nd we;s njhs jd¾;d jkafka.

flfia fj;;a fï jk úg f,dj mqrd frday,a.;j m%;sldr ,nk wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 28,15,429la jk w;r bka wdidÈ;hska 53,567 fofkla widoH ;;a;ajfhka miqjk njo jd¾;d jkjd.

fï w;r f,dj ;ks rglska jd¾;d jk jeäu fldfrdakd wdidÈ;hska ixLHdj iy jeäu urK ixLHdj ;jÿrg;a wfußldfjka jd¾;d jkjd.

ta wkqj wfußldfjka fï jk úg wdidÈ;hska 1,66,6828la jd¾;d jk w;r bka wdidÈ;hska 4,45,914 fofkla iqjh ,nd we;s w;r urKhg m;aj we;s ixLHdj 98,683la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

wdidÈ;hska fojkqjg jeäu rg f,i fï jk úg n%iS,h bÈßhg meñK ;sfnkjd.

ta wkqj n%iS,fhka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a iuia; ixLHdj 3,49,113la olajd by< f.dia we;s w;r bka wdidÈ;hska 22,165 fofkla urKhg m;aj we;s w;r iqjh ,nd we;s ixLHdj 1,42,587la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

iuia; wdidÈ;hska 3,35,882la jd¾;d jk reishdj f;jk ia:dkfha miqjk w;r bka 1,07,936 fofkla iqjh ,nd we;s w;r 3,388 fofkla Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd.

isõjk ia:dkfha miqjk iamd[a[fhka jd¾;d jk fldfrdakd ffjri wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 2,82,370la jk w;r bka 28,678 fofkla urKhg m;aj 1,96,958 fofkla iqjh ,nd ;sfnkjd.

wdidÈ;hska ixLHdj ie,lsfï§ miajk ia:dkfha miqjk tlai;a rdcOdksh urK ixLHdj ie,lSfï§ fojk ia:dkfha miqjkjd.

ta wkqj tlai;a rdcOdkshfka wdidê;hska 2,57,154la jd¾;d jk w;r bka 36,675la iqjh ,nd ;sfnkjd’ flfia fj;;a tráka fuf;la iqj jQ frda.Ska iïnkaOfhka lsisÿ jd¾;djla ,efnkafka ke;.

wi,ajdiS bkaÈhdj fï jk úg wdidÈ;hska ixLHdj ie,lSfï§ 11 jk ia:dkhg m;aj isákjd.

ta wkqj bkaÈhdfjka fï jk úg wdidÈ;hska 1,31,920 fofkla jd¾;d jk w;r bka wdidÈ;hska 54,441 fofkla iqjh ,nd we;s w;r ñh.sh ixLHdj 3,869la olajd by, f.dia ;sfnkjd.

[covid19-table searching=”true” showing=”215″ label_confirmed=”Confirmed” label_deaths=”Deaths” label_recovered=”Recovered”]

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...