මධ්‍ය කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම් ප්‍රදේශවලට මිලිමීටර් 75ක තරමක තදවැසි – ප්‍රදේශ කිහිපයකට අදත් වැසි

0 118

niakdysr, inr.uqj, uOHu iy jhU m<d;aj,;a .d,a, iy ud;r Èia;%slalj,;a ;ekska ;ek jeis we;s úh yels nj ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikjd.

tu fomd¾;fïka;=j wo^24& uOHyak 12g muK ksl=;a l< ksfõokfha oelafjkafka uOHu l÷lrfha ngysr nEjqya m%foaYj, ñ,sóg¾ 75l muK ;rul ;o jeis we;s úh yels njhs.

tfiau W!j iy kef.kysr m<d;aj, ia:dk iaj,amhl iji foflka muK miq jeis fyda .s.=reï iys; jeis we;s úh yels njo ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikjd.

Èjhsk yryd iq<fÕa fõ.h úáka úg mehg lsf,daóg¾ 40 olajd jeä úh yels njhs wod< ksfõokfha jeäÿrg;a oelafjkafka.

fï w;r Èjhsk jgd uqyqÿ m%foaYh ie,lSfï§ mq;a;,u isg fld<u iy .d,a, yryd yïnkaf;dg olajd jk uqyqÿ m%foaYj, ia:dk iaj,amhl jeis fyda .s.=reï iys; jeis we;s úh yels njhs ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikafka.

Èjhsk jgd jk uqyqÿ m%foaYj, iq,x ksr; foiska yuk w;r iq<fÕa fõ.h mehg lsf,daóg¾ ;sy;a y;<sy;a muK fõ.

mq;a;,u isg ukakdru yryd lkalika;=f¾ olajd;a iy ud;r isg yïnkaf;dg yryd fmd;=ú,a olajd;a fjr<g Tífnka jk .eUqre iy fkd.eUqre uqyqÿ m%foaYj, iq<fÕa fõ.h úáka úg mehg lsf,daóg¾ mkyla olajd jeä úh yels njhs wod, ksfõokfha oelajfkafka.

mq;a;,u isg ukakdru yryd lkalika;=f¾ olajd;a iy ud;r isg yïnkaf;dg yryd fmd;=ú,a olajd;a fjr<g Tífnka jk .eUqre iy fkd.eUqre uqyqÿ m%foaY úáka úg r¿ úh yels nj;a Èjhsk jgd jk fiiq uqyqÿ m%foaY úáka úg ;rula r¿ úh yels nj;a ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikjd.

.s.=reï iys; jeis we;s jk úg tu uqyqÿ m%foaYj, mehg lsf,daóg¾ 70la 80la olajd ;djld,slj ;o iq¿ we;s úh yels w;r túg tu uqyqÿ m%foaYj, ;djld,slj b;d r¿ úh yels njo ksfõokfha i|yka.

ëjr iy kdjl= m%cdj fï iïnkaOfhka wjOdkfhka lghq;= lrk f,ihs ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j b,a,d isákafka.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...