පාස්කු කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව අද පාර්ලිමේන්තුවට

0 2

පාස්කු කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව ඊයේ (22) සවස පැවති කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

එය අද (23) පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්කිරීමටද තීරණය කර ඇති බවයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වන්නේ.

You might also like
Comments
Loading...