චීන ජාතිකයන්ට කරුණාවෙන් සලකන්න

wia.sß uykdysñf.ka ,dxlslhkag b,a,Sula

0 137

furg Ôj;a jk ish¨u Ök cd;slhskag lreKdfjka ie,lsh hq;= nj wia.sß md¾Yajfha uykdhl w;smQcH wdpd¾h jrldf.dv YS% {dkr;k kdysñhka mjikjd’

tfiau Ök cd;slhkag wjYH Wmldr we;akï th bgqlr§u ish¨u YS% ,dxlslhkaf.a j.lSula njo ksfõokhla ksl=;a lrñka Wka jykafia fmkajd fokjd’

tfiau tu ksfõokh u.ska uykdysñhka fmkajd fokafka Ökh ;=< fï jk úg me;sr hñka mj;sk fldfrdakd ffjria frda.S ;;;a;ajh ;jÿrg;a me;sÍu je<elaùu i|yd fukau tu frda.S ;;a;ajhka je<÷Kq frda.Ska iqjm;a lsÍug Ök rch b;du;a flá ld,hla ;=< ls%hd;aul ù we;s njhs’

tfiau Ökh;a YS% ,xldj;a w;r in|;djhka wE; w;S;fha isg mej; tk neúka fuu nrm;, wjia:dfõ§ frda.h md,kh lsÍug Ökh iy Ök cd;slhka iu. iyfhda.fhka lghq;= lsÍu ,dxlslhka jYfhka wm ish¨ fokdf.au hq;=lula njo wia.sß md¾Yajfha uykdhl w;smQcH wdpd¾h jrldf.dv YS% {dkr;k kdysñhka wod< ksfõokh u.ska fmkajd fokjd’

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...