හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ඇපමත මුදාහැරේ

0 107

rlaIs; nkaOkd.dr .; lr isá ysgmq wdrlaIl f,alï fyauisß m%kdkaÿ uy;;dg fldkafoais iys; wem u; uqodyer ;sfnkjd’

ta fld<U uydêlrK úksiqre uxcq, ;s,lr;ak uy;df.a ksfhda.hla u;hs’

miq.sh jif¾ mdial=bßod Èk t,a, jQ ;%ia; m%ydr ud,dj iunkaOfhka nqoaê f;dr;=re l,ska ,eî ;sìh§;a; th j<lajd .ekSug ls%hd fkdlsÍu ;=<ska rdcldßh idmrdê f,i meyer yeÍu iïnkaOfhka ysgmq wdrlaIl f,alïjrhd rlaIs; nkaOkd.dr .; flreKd’

wod< kvqj wo le|jQ wjia:dfõ§ ysgmq wdrlaIl f,alu fyauisß m%kdkaÿ fldkafoais iys; wem u;  uqodyer ;sfnkjd’

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...