කිලිනොච්චියේ කළු පටි බැඳගෙන කළු කොඩි ඔසවා විරෝධතාවයක

udOj l=,iQßh - jjqkshdj

0 260

w;=reoykajQjka fidhdfok f,ig rchg n,lrñka ls,sfkdÉÑh Èia;%sla w;=reoykajQjkaf.a {d;Ska l¿má ne|f.k l¿ fldä Tijd ls,sfkdÉÑh lkaoidñ fldaú, bÈßmsg Bfha^04& úfrdaO;djhl ksr;j ;sfnkjd’

w;=reoykajQjkaf.a {d;Ska mejiQfõ 72 jk ksoyia Èkh ieuÍug rch lghq;= l<o” ;ukag ;ukaf.a orejka yd {d;Ska w;=reoykaj we;s wjia:djl ksoyi ieuÍug yelshdjla fkdue;s njhs’

w;=reoykajQjka‍ fidhdfok njg yd w;=reoykajQjkag isÿjqfha l=ulao hkak iïnkaOfhka rch wjia:d .Kkdjlj§ fmdfrdkaÿ ,ndÿkako wod< fmdfrdkaÿ fuf;la bgq fkdùu lK.dgqjg lreKla jk nj w;=reoykajQjkaf.a {d;Ska mjikjd’

rgg ksoyila ,eî we;;a ;ukag ;ukaf.a {d;Ska fkdue;sj ksoyi ieuÍug yelshdjla fkdue;s njo úfrdaO;djg tlajQjka lshd isáhd’

hqo iufha w;=reoykajQjka fidhd§ug rch lghq;= l< hq;= w;r” w;=reoykajQjka fidhdfok f,ig b,a,d ;uka wjqreÿ ;=klg jeä ld,hla Wmjdifha ksr;jqjo rch ;ukaf.a  .eg¿j fjkqfjka ksis wjOdkhla fhduqfldg fkdue;s njo Tjqka mjikjd’

w;=reoykajQjkag isÿjqfha l=ulao hkak iïnkaOfhka rch jydu ksis ms<s;=rla ,ndÈh hq;= njo wod< msßi b,a,d isákjd’

md¾,sfïka;= uka;%S Ysj{dkï Y%SOrka uy;d” iuia; ,xld fou< fldx.%ifha kdhl .fÊkaøl=ud¾ fmdkakïn,ï uy;d” hqo iufha w;=reoykajq ls,sfkdÉÑh jeishkaf.a {d;Ska úYd, msßila úfrdaO;djhg tlaj isáhd’

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...