දින 35ක කාලයේදී ටොන් එකකට ආසන්න කේරළ ගංජා නාවික හමුදා භාරයට

0 270

fuu jif¾ .;jQ Èk 35l ld,h ;=< fgdka tllg wdikak flar< .xcd f;d.hla kdúl yuqod fufyhqï u.ska w;awvx.=jg f.k we;s nj kdúl yuqodj mjikjd’

lkalika;=rh uqyqÿ m%foaYfha§ Y%S ,xld kdúl yuqodj úiska isÿ l< fufyhqï u.ska flar< .xcd lsf,da.%Eï 157 l m%udKhla 04 jk Èk fidhd .ekqKd’

Y%S ,xld kdúl yuqodj ;u fufyhqï jvd;a mq¿,a lrñka u;aøjH cdjdru ;=rka lsÍfï cd;sl ld¾hNdrh ;=<§ ;u odhl;ajh uõìu fjkqfjka ,nd§ug ksrka;rfhka lemùfuka lghq;= lrkq ,nk nj kdúl yuqodj mjikjd’

kdúl yuqodj mjikafka ta wkqj‍” 04 jk Èk lkalika;=rh uqyqÿ m%foaYh flakaø lr .ksñka isÿl< w;sid¾:l fufyhqïj, m%;sm,hla f,i flar< .xcd lsf,da.%Eï 157 l muK m%udKhla kdúl yuqod ndrhg .ekSug yelshdj ,enqKq njhs’

uqyqÿ ud¾. u.ska furgg f.k taug W;aidy lrkq ,nk u;aøjH” cdjdrïlrejka úiska rg wNHka;rhg fnodyeÍu i|yd  b;d iQla‍Iu l%u Ndú;d lrkq ,nk w;r” tjeks W;aiyhla jH¾; lrñka fuu flar< .xcd m%udKh fidhd .ekSug kdúl yuqodj iu;a ;sfnkjd’

ta wkqj lkalika;=rh uqyqÿ m%foaYfha§ weiqreï myl ^05& nyd uqyqo wNHka;rfha iÕjd fndahdjla u.ska tu ia:dkh i<l=Kq lr ;snQ” flar< .xcd lsf,da  43 .%Eï 400 l m%udKhla 2020 fmnrjdß 04 jk Èk oyj,a ld,fha§ isÿ l< fufyhqula u.ska fidhd .ekSug kdúl yuqodjg yelshdj ,eî ;sfnkjd’

tfiau tu ia:dkfha isÿl< jeäÿr fufyhqï u.ska tf,iu ;j;a weiqreï ;=kl ^03& iÕjd ;snQ flar< .xcd lsf,da 113 .%Eï 700 l m%udKhla fidhd .ekSug kdúl yuqodj iu;a jQjd’

2020 fmnrjdß 04 jk Èkfha§ muKla isÿ l< id¾:l fufyhqï u.ska fuu flar< .xcd lsf,da.%Eï 157 l m%udKh ish ndrhg .ekSug Y%S ,xld kdúl yuqodjg yels ù ;sfnkjd’

;jo f.ù .sh Èk 35 l ld, iSudj ;=<§ isÿ lrk ,o fufyhqï u.ska flar< .xcd fgdka tllg ^lsf,da.%Eï 988& wdikak m%udKhla fidhd .ekSug kdúl yuqodj iu;a ù we;s w;r” bka lsf,da 700 lg wêl m%udKhla W;=re uqyqfoa isÿ lrk ,o fufyhqï ;=,ska muKla w;awvx.=jg .ekSug yelsù we;s njhs kdúl yuqodj mjikafka’

ta wkqj uqyqÿ ud¾.fhka fuu u;aøjH rg ;=,g meñŒu id¾:lj uev meje;aùug kdúl yuqodjg yelsù we;s njo kdúl yuqodj jeäÿrg;a mjikjd’

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...