අධිකාරියේ ලියාපදිංචියක් නොමැති ඖෂධ කිහිපයක් ගාල්ලෙන් හමුවෙයි

0 908

T!IO kshduk wêldßfha ,shdmÈxÑ fkdjq njg iellrk T!IO j¾. lsysmhla .d,a, k.rfha T!IO Yd,d mßlaIdjl§ fidhd.;a nj .d,a, Èia;%sla ksfhdacH fi!LH fiajd wOHlaI m%shka; Ôjr;ak uy;d mjikjd

wod< T!IO iïnkaOfhka jd¾;djla ,nd.ekSug tajdfha idïm,a T!IO kshduk wêldßh fj; heùugo lghq;= l< njhs Tyq jeäÿrg;a lshd isáfha

fydafudak j¾. iy ,sx.sl W;af;ack T!IO /ila fufia fidhd.;a T!IO j¾. w;r ;snQ nj;a T!IO kshduk wêldßfha jd¾;dj ,enqKQ miq wod< T!IO Yd,dj,g tfrysj kS;suh mshjr .kakd nj;a Ôjr;ak uy;d jeäÿrg;a i|yka lrkjd

jeäÿrg;a lreKq meyeÈ,s l< ksfhdacH fi!LH fiajd wOHlaIjrhd  lshd isáfha furg wf,ú lrkq ,nk iEu T!IO j¾.hlau T!IO kshduk wêldßfha ,shdmÈxÑ l< hq;= njhs

tf,i ,shdmÈxÑ fkdlrk ,o T!IO wf,úh ;ykï jk w;r w;r T!IO Yd,djl fkdue;s lsishï T!IOhla yÈis frda.shl=g wjYH jkafka kï ffjoH ks¾foaYh u; wêldßh u.ska f.kajd .ekSug yelshdj mj;sk njo ta uy;d fmkajd ÿkakd

,shdmÈxÑ T!IO Yd,d 200 muK oekg .d,a, Èia;%slalfha we;s nj;a bÈßfha § ta ish,a,u mßlaIdjg ,la flfrk nj;a Tyq mjikjd’ Bg wu;rj n,m;% fkdue;sj mj;ajd f.k hk T!IO Yd,d jeg,Sugo mshjr .kakd njhs .d,a, Èia;s%la ksfhdacH fi!LH fiajd wOHlaIjrhd lshd isáfha

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...