කොරෝනා වෛරසයෙන් ලොව පුරා 493ක් මරුට – රෝගී වූ සංඛ්‍යාව 24579 දක්වා ඉහළට

;j;a 3219la wjodkï ;;a;ajfha - 941la iqjh ,nhs

0 432

Ökfha jHdma; fjñka mj;sk fldfrdakd ffjrih fya;=fjka fï jk úg mqoa.,hka 493 fofkl= urKhg m;aj we;s nj úfoia mqj;a fiajd mjikjd

f,dj mqrd fldfrdakd ffjrihg f.dÿrejQjka ixLHdj 24″577 olajd by< f.dia ;sfnkjd’  ;j;a mqoa.,hka 23″260 fofkl=g frda.h je<£ we;s njg iel lrk njo úfoia mqj;a fiajd jd¾;d lrkjd

tfiau frda.hg f.dÿre jQ mqoa.,hka 3219 fofkl= wjodkï ;;a;ajfha miqjk njo úfoia mqj;a fiajd jd¾;d lrkjd

tfiau fï jk úg Ökh ;=<§ muKla mqoa.,hka 491la ñhf.dia we;s w;r wfkla fofokd fydxfldx iy ms,Smskfha§ Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd

Ökfha§ frda.Ska 24″349la jd¾;d jk w;r urK 491la jd¾;d jkjd

frda.hg f.dÿrej iqj ,enQjkaf.a ixLHdj 922la njhs Ök udOH jd¾;d Wmqgd olajñka úfoia mqj;a fiajd mjikafka

wk;=rej jeäu frda.S ixLHdjla jd¾;d jkafka cmdkfhks’

cmdkfhka frda.Ska 33 fofkl= jd¾;d jk w;r tla wfhl= iqjh ,nd ;sfnkjd’

;dhs,ka;fha mqoa.,hka 25 fofkl= ;jÿrg;a; fldfrdakd ffjria frda.hg f.dÿrej isák w;r tu frda.hg f.dÿre mqoa.,hka 8 fofkl= iqjh ,nd we;s njo úfoia udOH jd¾;d lrkjd

isx.mamQrefjka frda.ska 24 fofkla jd¾;d jk w;r tla wfhla iqj ,nd ;sfnkjd

fydxfldxys§ tla mqoa., urKhla jd¾;d jk w;r frda.Ska 18 fofkl= fï jk úg;a m%;sldr ,nñka isák njhs jd¾;d jkafka

ol=Kq fldßhdfjka fldfrdakd ffjrihg f.dÿre jQ frda.Ska 18 fofkl= jd¾;d jk w;r; ´iafÜ%,shdfjka frda.Ska 13 fofkl= oekg;a m%;sldr ,nñka miqjk w;r ;sfofkl= iqj ,nd ;sfnkjd

c¾uksfhka frda.Ska 12lao ;dhsjdkh iy wfußld tlai;a ckmofhka frda.Ska 11 fokd ne.skao jd¾;d jkjd’ wfußldfõ§ tla frda.shl= iqjh ,nd we;s njhs úfoia jd¾;d fmkajd fokafka

uefldaõ” uef,aishd iy úhÜkdï hk rgj,ska frda.Ska 10 fokd ne.ska jd¾;d jk w;r uef,aishdfõ tla mqoa.,fhla iy úhÜkdufha mqoa.,hka ;sfofkla frda.hg f.dÿrej iqjh ,nd ;sfnkjd

m%xYfha mqoa.,hka yh fofklao lekvdfõ iy tlai;a wrdì tñ¾ rdcHfha mqoa.,hka mia fofkl= ne.skao fldfrdakd ffjria frda.S ;;a;ajhg f.dÿrej isákjd

bkaÈhdfjka iy ms,smSkfhka fldfrdakd ffjria wdidÈ; mqoa.,hka ;sfofkl= ne.ska jd¾;d jk w;r ms,smSkfhka tla mqoa., urKhlao jd¾;d jkjd

b;d,sh” reishdj iy tlai;a rdcOdksfhka frda.Ska fofofkl= ne.ska jd¾;d jkjd

fn,aðhu” ldïfndach” *ska,ka;h” fkamd,h” iamd[a[h iy iaùvkfhka frda.Ska tla wfhl= ne.ska jd¾;d jkjd’

tfiau YS% ,xldfjkao tla frda.shl= jd¾;d jQ w;r fï jk úg tu frda.Shd mQ¾K f,i iqj ,nd we;s nj fi!LH n,OdÍka mjikjd’

Live Update

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...