බූස්ස නාවික හමුදා කඳවුර තුළ කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක්

0 2

ගාල්ල, බූස්ස නාවික හමුදා කඳවුර තුළ කොවිඩ් 19 අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් නාවික හමුදාව විසින් ස්ථාපනය කර තිබෙනවා.

ඒ කොවිඩ් 19 ආසාදිත රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමේ රජයේ වැඩපිලිවෙලට සහය වෙමිනි.

එහි ඇඳන් 162කින් සමන්විත බවයි නාවික හමුදාව පවසන්නේ.

ආධුනික නාවිකයන් පුහුණු කිරීම සඳහා බූස්ස නාවික හමුදා කඳවුර තුළ භාවිතා කරන ලද සිව් මහල් ගොඩනැගිල්ලක් ජාතික අවශ්‍යතාවය මත නාවික හමුදාව විසින් මෙලෙස කොව්ඩ් 19 අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක් වශයෙන් යොදාගෙන තිබෙනවා.

Read Also This News : UPDATE : අදත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 1900කට අධික සංඛ්‍යාවක්

මෙම අතරමැදි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය වාට්ටු 12කින් සමන්විතවන අතර, එහි ඇඳන් 150ක පහසුකම් ලබාදීමේ හැකියාව පවතිනවා.

එමෙන්ම මෙහි ඇඳන් 12කින් සමන්විත විශේෂ ප්‍රථිකාර ඒකකයක්ද (High Dependency Unit- HDU) ස්ථාපනය කර ඇති බවයි නාවික හමුදාව පවසන්නේ.

මෙම ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය වෙත රෝගීන් ඇතුලත්කර ගැනීම ඊයේ (04) වන දින සිට ආරම්භ කෙරුණා.

මෙම ප්‍රතිකාර ඒකකය සඳහා නාවික හමුදා වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනෙක් ඇතුළු වෛද්‍ය කාර්යය මණ්ඩලයක්ද නාවික හමුදාව විසින් අනුයුක්ත කර සිටිනවා.

බූස්ස නාවික හමුදා කඳවුර තුළ කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක්බූස්ස නාවික හමුදා කඳවුර තුළ කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක්බූස්ස නාවික හමුදා කඳවුර තුළ කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක්බූස්ස නාවික හමුදා කඳවුර තුළ කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක්බූස්ස නාවික හමුදා කඳවුර තුළ කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක්බූස්ස නාවික හමුදා කඳවුර තුළ කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක්බූස්ස නාවික හමුදා කඳවුර තුළ කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක්බූස්ස නාවික හමුදා කඳවුර තුළ කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක්බූස්ස නාවික හමුදා කඳවුර තුළ කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක්බූස්ස නාවික හමුදා කඳවුර තුළ කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක්බූස්ස නාවික හමුදා කඳවුර තුළ කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක්

 

You might also like
Comments
Loading...