ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන් පස් දෙනෙකුට ජනපති සමාව

0 668

nkaOkd.dr .;j isá wdrlaIl wxY idudðlhka mia fofkl=g ckm;s iudj wo^05& ysñj ;sfnkjd

ckdêm;s f,alï ld¾hd,h mjikafka iq¿ jerÈ fya;=fjka isr.;j isá wdrlaIl wxY idudðlhka mia fofkl= tf,i ksoyi ,o njhs

cd;sl ksoyia Èkhg iu.dój Tjqka mia fokdg ckdêm;s iudj ,ndÿka njo ckm;s ld¾hd,h jeäÿrg;a mjikjd

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...