ආහාර මගින් රුධිරයේ කොලෙස්ටෙරෝල් පාලනය කරමු

බීණු රුබේරු - පශු සම්පත් ධීවර හා පෝෂණ පීඨය - වයඹ විශ්ව විද්‍යාලය

0 160

fldf,iafgfrda,a md,kh lruq¡

wo iudcfha fndfyda fofkl= fnda fkdjk frda. ksid mSvd úÈ;s’  yDo frda. we;sùu bka m%Odk ;ekla .kshs’ yDo frda. we;s ùug idOl /ila n,mdk w;r reêrfha we;s wêl fldf,iafgfrda,a uÜgu  jeä jYfhka n,mdkq ,nk

idOlhls’ ksjerÈ wdydr rgdj iy ksis jHdhdu ;=,ska fuu wêl fldf,iafgfrda,a uÜgu md,kh lr .; yels  w;r yDo frda. j,g we;s wjOdku wvq lr .; yelsh’

 

fldf,iafgfrda,a hkq YÍrhg w;HdjYh ,smsvuh  ixfhda.hla jk w;r th YÍrhg wjYHh ld¾hhka /ilg odhl;ajh ,nd  fohs’ ffi, mg,fha ixfhda.hla f,i l%shd lsÍu” úúO fyda¾fudak j¾. iy ms; ksmo ùug odhl ùu tu ld¾hhka w;r lsysmhls’ fldf,iafgfrda,a c,fha wødjh neúka  th reêrh ;=, mßjykh jkqfha fm%daàk iuÕ ne£fukah’ tAjd ,sfmdfm%daàk f,i y÷kajk w;r wvq >k;aj ,sfmdfm%daàk iy jeä >k;aj ,sfmdfm%daàk f,i j¾. follS’ reêrfha we;s fuu wvq >k;ajh ,sfmdfm%daàk fldf,iafgfrda,a m%udKh  wêl ùfuka lsÍgl Ouks iy fjk;a Ouks ì;a;s j, fldf,iafgfrda,a ;ekam;a ùu is÷ fõ’ fuh reêr kd, mgq ùug fya;= jk w;r fufia mgq jQ reêr kd, ;=,ska reêrh .uka lsÍfï § reêr leá;s isr ùug mq¨jk’

 

yDohg reêrh f.k hk lsÍgl Ouks fyda tys YdLd wjysr ùfuka yDohdndO we;s fõ’

 

wm .kakd iuyr wdydr ksid reêrfha fldf,iafgfrda,a uÜgu jeä fõ’ tneúka wm tÈkafkod .kakd wdydr ms<sn|j ie,ls,su;a ùu jeo.;a fõ’

ix;Dma; fïo wï, nyq, wdydr jk uia j¾. ^.j uia” t¿ uia” W!re uia&” iïmQ¾K fhdoh iys; lsrs ” Öia” ng¾” ì;a;r ly uoh iy mSl=ÿ jeämqr wdydrhg .ekSu reêrfha wvq >k;aj ,sfmdfm%daàk iy fldf,iafgfrda,a wêl ùug fya;= fõ’ tfukau fpdfld,Ü” ilia lrk ,o wdydr ” f;,a wêl wdydr”  l=lSia j¾. o jeämqr  wdydrhg .ekSu t;rï  iqÿiq fkdfjhs’

 

Ydl f;,a j, fldf,iafgfrda,a wvx.= fkdjk kuq;a  jeämqr    mßfNdackfha    oS ie,ls,su;a ùu jeo.;a fõ’

 

t<j¿” m<;=re” OdkH j¾. iy m,d j¾. jeämqr wdydrhg tla lr .ekSfuka fldf,iafgfrda,a uÜgu md,kh lr .; yels fõ’ t<j¿” m<;=re j, we;s ;ka;= reêr kd, ;=, fldf,iagfrda,a ;ekam;a ùu wju lsÍug Woõ jk ksid jeämqr ;ka;= iys; wdydr Tnf.a wdydr fõ,g tla lr .; hq;= fõ’ c,fha ødjH ;ka;= iys; wdydr ^´Üia” wem,a” fodvï iy flfi,a & o jeämqr wdydrhg tla lr .; hq;= fõ’ l=vd uqyqÿ ud¿ j¾. wdydrhg .ekSfuka reêrfha we;s jeä >k;ajh ,sfmdfm%daàk uÜgu jeä lsÍug Woõ jk w;r yDo frda. j,g we;s wjOdku o wvq lrhs’

 

by; i|yka lreKq ms<sn|j wjOdkh fhduq lr wdydr rgdj fjkia lsrSfuka yDohdndO wju lr .; yels w;r th kSfrda.S cSú;hla mj;ajd .ekSug ukd msgq jy,la fõ’

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...