බස් ටිකට්වලින් කෙරෙන වංචාවලින් ලංගමයට දිනකට කෝටියක පාඩුවක්

0 318

,xld .ukd.uk uKav,hg wh;a nia r:j,ska tla Èklg remsh,a fldaáhl muK mdvqjla isÿj we;s nj tys iNdm;s lsxia,s rKjl uy;d mjikjd¡

Èjhsk mqrd ,xld .ukd.uk uKav,hg wh;a äfmda 107la we;s; nj;a tu iEu äfmdajlgu wh;a nia r:j,ska fndfyda fldkafodia;rjreka fkdfhla wdldrfhka m%fõYm;% jxpd isÿ lsÍfuka fuf,i mdvq isÿjk nj;a Tyq jeäÿrg;a mjikjd¡

tu fya;=fjka ,x.u nia r: mÍlaId lsÍu i|yd lvd mksk yuqodjla óg Èk lsysmhlg fmr msysgqjd ;sfnkjd¡

.ïmy äfmdajg wh;a wêfõ.fha .uka .kakd nia r:hla tu lvd mksk yuqodj úiska mÍlaIdjg ,lalr ;sfnkjd¡

tf,i lrk ,o mÍlaIdfõ§ m%fõY m;% jxpdjla fidhd .ekSug yelshdj ,eî ;sfnk njhs jd¾;d jkafka¡

lvj; isg ud;r olajd Odjkh jQ fuu nia r:fha fldkafodia;rjrhd remsh,a oioyia .Kkl m%fõY m;% jxpdjla isÿ lr we;s nj wkdjrK ù ;sfnkjd¡

isoaêh ie,jQ ieKskau wod< nia r:fha fldkafodia;rjrhdf.a fiajh w;aysgqùug mshjr .ekqKq njhs ,xld .ukd.uk uKav,fha iNdm;s lsxia,s rKjl uy;d mjikafka¡

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...