යල් කන්නයේ වගාවන් වෙනුවෙන් මන්නාරම යෝධ වැවේ ජලය මුදාහරියි

0 0

[මාධව කුලසූරිය – වවුනියාව] යල් කන්නයේ වගාවන් වෙනුවෙන් මන්නාරම යෝධ ඇළ යටතේ කුඹුරු වෙත ජලය මුදා හැරීම මන්නාරම දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඒ.ස්ටැන්ලි ද මෙල් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ(10) සිදු කෙරුණා.

යල් කන්නයේ යෝධ වැව යටතේ කුඹුරු ඇතුළුව මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ අක්කර 2578ක් වගා කිරීමට නියමිතයි.

ආගමික වතාවත් සිදුකිරීමෙන් අනතුරුව යෝධ වැව ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයින්ගේ සහභාගීත්වයෙන් කුඹුරු වෙත ජලය මුදා හැරීම සිදු කෙරුණා.

උතුරු පළාතේ ප්‍රධාන ජලාශ ව්‍යාප්තියක් වන මන්නාරම යෝධ වැව ජලාශය යටතේ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ කුඹුරු වගාව සිදුකරනු ලබනවා.

Read Also This News : අද දවසේ කාලගුණ තත්ත්වය

වැඩසටහන් අවස්ථාවට උතුරු පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරුන් ඇතුළු පිරිසක්ද එක්ව සිටියා.

යල් කන්නයේ වගාවන් වෙනුවෙන් මන්නාරම යෝධ වැවේ ජලය මුදාහරියි

යල් කන්නයේ වගාවන් වෙනුවෙන් මන්නාරම යෝධ වැවේ ජලය මුදාහරියි යල් කන්නයේ වගාවන් වෙනුවෙන් මන්නාරම යෝධ වැවේ ජලය මුදාහරියි යල් කන්නයේ වගාවන් වෙනුවෙන් මන්නාරම යෝධ වැවේ ජලය මුදාහරියි යල් කන්නයේ වගාවන් වෙනුවෙන් මන්නාරම යෝධ වැවේ ජලය මුදාහරියි යල් කන්නයේ වගාවන් වෙනුවෙන් මන්නාරම යෝධ වැවේ ජලය මුදාහරියි යල් කන්නයේ වගාවන් වෙනුවෙන් මන්නාරම යෝධ වැවේ ජලය මුදාහරියි

You might also like
Comments
Loading...