රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීමේ වයස් සීමාව ඉහළට

0 128

/lshd úrys; WmdêOdÍka fiajd kshqla; lsÍfï rcfha jevigyk hgf;a /lshdjla i|yd whÿïl< yels jhia iSudj wjqreÿ 45 olajd by< oud ;sfnkjd.

ñka fmr fuu jhia iSudj wjqreÿ 35la f,i kshu lr ;snqKs.

jhiska Bg jeä WmdêOdÍkaf.a iy ;j;a uyck ixúOdkj, b,a,Su i,ld jhia iSudj jeälsÍug ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI uy;d fuu ;SrKh f.k ;sfnkjd.

/lshd wfmalaIlhka úYaj úoHd, m%;smdok fldñIka iNdj úiska ms<s.kq ,nk m%:u Wmdê mdGud,djla fyda thg iudk iqÿiqlula f,i úYaj úoHd, m%;smok fldñIka iNdj úiska ms<s.kq ,nk ämaf,daud mdGud,djla fyda 2019-12-31 jk Èkg iïmQ¾K lr ;sìh hq;= jkjd.

wheÿïlre” wheÿïm; bÈßm;a lrkq ,nk m%dfoaYSh f,alï fldÜGdifha iaÒr mÈxÑlrefjl= úh hq;=h.

mÈxÑh iy 2020-01-01 Èkg Wmdêh ,nd jirlg jeä ld,hla /lshd úrys;j isá njg .%duks,OdÍ iy m%dfoaYSh f,alï úiska iy;sl l<hq;=h.

wheÿïm; ksis mßÈ iïmQ¾K lr Wmdê iy;slh fyda ämaf,daud iy;slh iy m%;sM, f,aLkfha Pdhd msgm;la ^uq,a msgm; wkqj” ii|d iduodk úksYaphldrjrfhl=$kS;s{fhl= úiska i;H msgm;la nj iy;sllr& 2020-02-20 jk Èkg fmr Y%S ,xld ;eme,a fomd¾;fïka;=fõ iamSâ fmdaiaÜ l+ßh¾ fiajdj u.ska túh hq;=h¡

wheÿï m;%h ckdêm;s ld¾hd,Sh www.presidentsoffice.gov.lk fjí wvúfhka nd.; yelsh.

fï ms<sno jeäÿr f;dr;=re 0112433261 ÿrl:k wxlh Tiafia ,nd .; yel.

/lshd úrys; WmdêOdßka$ämaf,daudOdÍ /lshd.; lsÍfï jevigyk 2020″ wdh;k l<ukdlrK iy iïnkaêlrK wxYh” ckdêm;s f,alï ld¾hd,h” .d¨‍ uqjfodr” fld<U 01 ,smskhg wheÿïm;a fhduq l< hq;=h.

,smsfha jï mi by< fl<jr” /lshd úrys; WmdêOdÍka /lshd.; lsÍfï jevigyk – 2020 f,i i|yka lr ;sìh hq;=hs.

kshñ; Èkg miqj ,efnk wheÿïm;a‍ m%;slafIam lrkq ,efí.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...