කිලිනොච්චි මණ්ඩපයේ නවක වද සිද්ධිය ගැන CIDයෙන් පරීක්ෂණයක්

0 709

hdmkh úYajúoHd,fha ls,sfkdÉÑ uKavmfha isiq isiqúhkag kjljoh ,nd§fï isoaêh iïnkaOfhka wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j úu¾Ykhla wdrïN lr ;sfnkjd.

óg i;shlg muK fmr fcHIaG YsIHhka úiska kjl isiqkag oekqï § we;af;a cx.u ÿrl:kfhka ;u isref¾ wjhj ùäfhda.; fldg tjk f,ighs.

miqj tu isiqka fï ms<snoj úYajúoHd, mßmd,kh oekqj;a lr we;s w;r” bka wk;=rej úYajúoHd,h iy fmd,Sish tlaj fï iïnkaOfhka úu¾Ykhla wdrïN l<d.

flfia fj;;a” wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ mß>kl wmrdO úu¾Yk tallh u.ska wod< isiqkaf.a cx.u ÿrl:k mÍlaId lsÍu fï jk úg wdrïN lr ;sfnkjd.

kjljoh ,nd§fï isoaêh iïnkaOfhka oekg isiqka 8 fofkl= y÷kdf.k we;s w;r” Tjqka mka;s ;ykulg o ,la lsÍughs úYajúoHd, mßmd,kh mshjr f.k we;af;a.

tfiau ls,sfkdÉÑ uKavmfha fcHIaG isiqkag úYajúoHd,hg meñŒu fmf¾od isg ;ykï lsÍugo úYajúoHd, n,OdÍka lghq;= lrkq ,enqjd.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...