නාමල්ට එරෙහි නඩුවක වැඩිදුර සාක්‍ෂි විභාගය ජුලි මස දක්වා කල්තැබේ

0 101

md¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmlaI uy;d we;=¿ ú;a;slrejka yhfofkl=g tfrysj kS;sm;sjrhd úiska f.dkq lrkq ,enq kvqfõ jeäÿr idlaIs úNd.h cQ,s ui 09 jkod olajd l,a ;eîug fld<U uydêlrKh wo kshu l,d.

tys§ idlaIslrejka fofofkl= f.ka idlaIs igyka lr .ekSu o isÿ jq njhs jd¾;d jqfKa.

md¾,sfïka;= uka;%Sjrfhl= f,i lghq;= lrñka wh:d f,i Wmhd .;a remsh,a ñ,shk 30l uqo,la .j¾ia fldamf¾Ü keu;s iud.ul wdfhdackh lsÍu iïnkaOfhkqhs Tjqkag fpdaokd t,a, jkafka.

fuu kvqfõ fiiq ú;a;slrejka f,i .j¾ia fldamf¾Ü iud.u” tu iud.fï wOHlaIjreka f,i lghq;= l< bkaÈl m%Nd;a lreKdÔj” iqcdks fndaf.d,a,d.u “bf¾Id is,ajd”  ks;Hd fiakdks iurkdhl hk wh kï lr ;sfnkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...