කොළඹ, කුරුණෑගල සහ මහනුවර වායු දූෂණ ඉහළට

0 703

fld<U” uykqjr iy l=reKE., hk m%foaYj, jdhq¥IK w.h by< f.dia we;s nj f.dvke.s,s m¾fhaIK ixúOdkh mjikjd.

BidkÈ. uqyqÿ m%foaYfha mj;sk ¥ú,s wxY= iq<x iu. rg ;=<g meñKSu fuu ;;a;ajhg fya;=j njg jd¾;d jkjd.

jdhqf.da,fha mej;sh hq;= uÜgu f,i 0;a 50;a w;r ie,flk nj wfußldkq ;;aj o¾Ylh oelafjkjd.

flfia fj;;a fld<U” l=reKE., iy uykqjr hk m%foaYhkays tu w.h igyka jkafka 100;a 150;a w;r w.hlhs.

tfiau fï Èkj, mj;sk úh<s iq<x iys; ld,.=Kh ksid furg jdhq¥IKh by< f.dia we;s njhs f.dvke.s,s m¾fhaIK ixúOdkfha fcHIaG úoHd{fhl= lshd isáfha.

f,dal ld,.=K jHdma;sfha o;a; igyka wkqj iulh wdikak rgj,a fndfydauhl fï ;;a;ajh oel .; yels njo jd¾;d jkjd.

bl=;a jirg idfmaCIj fuu jif¾ jdhq ¥IKh by< w.hla fmkakqï lrk nj o jd¾;d jkjd.

Bg fya;= ù we;af;a rg ;=< jdhq ¥IKh iy uqyqÿ iq<x yryd rg ;=,g meñfKk jdhq Odrdjhs.

lvqfj,” wúiaidfõ,a,” yxje,a, wd§ m%foaYj, l÷ mka;s fjkod fuka mshú weig o¾Ykh fkdjkafka ¥ú,s yd ÿï iys; iajNdjhlska fld<U k.rh yd ;odikak m%foaY fuf,i wdjrKh ù ;sîu fya;=fjka njo jd¾;d jkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...