ජාතික වැටුප් කොමිසන් සභාව ස්ථාපිත කෙරේ

0 1,709

cd;sl jegm m%;sm;a;shla iïmdokh iy ls%hd;aul lsÍu i|yd rchg Wmfoia ,nd§u iy ta i|yd iydhg cd;sl jegqma fldñika iNdjla ia:dms; l< nj ckdêm;s udOH wxYh mjikjd.

ta wkqj 2019 ud¾;= ui 18 jk Èk iy jßka jr isÿ lrk ,o ixfYdaOk u.ska msysgqjk ,o cd;sl jegqma yd fiajl ixLHd fldñika iNdj wfydais jk njhs jd¾;d jkafka.

cd;sl jegqma fldñika iNdfõ wruqK jkafka rdcH iy fm!oa.,sl wxYhkays jegqma yd fõ;kj, ;sridrNdjh wLKavj mj;ajdf.k hdu i|yd tu wxYj, jegqma yd fõ;;k we;=¿ ish¨ mßY%ñl jHqyhka iudf,dapkh lrñka iuia; rdcH wxYfha fukau fm!oa.,sl wxYfha o Y%un, wjYH;;d fhda.h mßÈ imqrd,Suhs.

ckdêm;s udOH wxYh mjikafka fuu fldñika iNdfõ iNdm;sjrhd f,i Wmd,s úfÊùr uy;d m;a lr we;s nj;a fuh idudðlhka 15 fofkl=f.ka iukaú; nj;ah.

fuhg wod< .eiÜ ksfõokho Bfha^14& rd;S%fhau ksl=;a lr ;sfnkjd.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...