ජයන්ති විජේතුංග මහත්මිය බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ධුරයට

0 1,634

niakdysr m<d;a m%Odk f,alï jYfhka” mßi iy jkÔú iïm;a wud;HxYfha ysgmq f,alïjßh jk fÊ’tï’iS’ chka;s; úfÊ;=x. uy;añh jydu ls%hd;aul jk mßÈ m;a lr ;sfnkjd.

2020 ckjdß ui 28 jeksod isg n,meje;afjk mßÈ fuu m;alsÍu isÿ lr we;af;a 1987 wxl 42 orK m<d;a iNd mkf;a 31 jeks j.ka;sh m%ldrj ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI uy;d úisks.

chka;s úfÊ;=x. uy;añh ñka fmro niakdysr m<d;a; m%Odk f,alï f,i lghq;= lr we;s w;r weh rdcH mßmd,k fiajh fÊHIaG ks,Odßkshls.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

 

You might also like
Comments
Loading...