වැලන්ටයින් වෙනුවෙන් විකාශය කෙරුණු රූපවාහිනි වැඩසටහන මව නරඹද්දි අවුරුදු 4 1/2 දරුවාට දිවි අහිමිවෙයි

chka; ùrfialr - je,a,jdh

0 2,109

je,a,jdh W!j l=vdTh fmd,sish wdikak m%foaYhl§ Bfha^14& miajrefõ isÿ jQ wk;=rlska jhi wjqreÿ y;rhs udi 5la jhie;s orefjla Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd.

m%Odk ud¾.h wdikakfha fi,a,ï lrñka isá orefjl= fuf,i Ôú;laIhg m;aj we;s njhs jd¾;d jkafka.

wod< orejd fi,a,ï lrñka isák w;r;=r tlajru ud¾.h yryd udreùug f.dia ;sfnkjd.

tu wjia:dfõ§ ud¾.fha .uka .;a fudag¾ r:hl orejd .eà we;s w;r miqj orejd je,a,jdh uQ,sl frday, fj; we;=<;a lr ;sfnkjd.

orejd frday, fj; we;=<;a lrk úg;a Ôú;laIhg m;aj isá we;s njhs frday,a wdrxÑ mjikafka.

fuf,i ñhf.dia we;af;a y,añ,a, jej, 36 lKqj, W!j l=vdTh ,smskfha mÈxÑj isá jhi wjqreÿ 4 udi 5la muK jQ fla’î’ fjkqÈ m%d¾:kd kue;s orefjl= nj l=vdTh fmd,sish mjikjd.

wod< orejdf.a uj Bfha Èkhg fh§ ;snQ fmïj;=kaf.a Èkh fjkqfjka rEmjdysks kd,sldjl úldYh flreKq jevigykla wi,ajeis ksjilg f.dia krUñka isg we;s njhs jd¾;d jkafka.

isoaêh weiska ÿgqjka mjikafka wod< uj orejd flfrys ksis wjOdkhla fkdlsÍu fya;=fjka fuu wjdikdjka; urKh isÿ jQ njhs.

mYapd;a urK mÍlaIKh wo^15& isÿ lsÍug kshñ; w;r wk;=r iïnkaOfhka bÈß úu¾Yk isÿ lrkq ,nkafka W!j l=vdTh fmd,sish úisks.

 

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...