මහින්ද – මෛත්‍රී හමුවක් හෙට

0 605

Y%S ,xld fmdÿck fmruqK iy Y%S ,xld ksoyia mlaIh w;r we;s lr.ekSug fhdað; kj ikaOdkh iïnkaOfhka idlÉPd lsÍu i|yd w.ue;s uyskao rdcmlaI uy;d iy ysgmq ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d w;r idlÉPdjla fyg ^18 jkod& meje;aùug kshñ;hs

bÈß uyue;sjrKh i|yd ikaOdk .;ùu ms<sn| wjika tlÕ;djhlg tysoS t<fUkq we;s njhs foaYmd,k wdrxÑ mjikafka

miq.shod meje;s W;aijhlg iyNd.s fjñka ysgmq ckdêm;s ffu;S%md, isßfiak uy;d lshd isáfha bÈß ue;sjrKfha§ ckdêm;sjrhdf.a kj .uk Yla;su;a lsÍug mQ¾K iyfhda.h olajk njhs

 

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...