ලක්ෂ 54 මුදල් හා රන් භාණ්ඩ කොල්ලයට සැකපිට තවත් දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

0 2,182

w,j;=f.dv – ngqf.dv m%foaYfha ksjilg we;=¨‍ù remsh,a 54 ,laIla muK jákd rka NdKav iy uqo,a fld,a,lEfï isoaêh iïnkaOfhka ;j;a iellrejka fofofkl= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ ks,OdÍka nj mjid fuu fld,a,lEu isÿ lr ;snqfKa miq.sh 11 jkodhs.

ta wkqj w,j;=f.dv fmd,Sish isÿl< úu¾Ykj,g wkqj iellrejka fofokd kqjrt<sh iy fmdf<dkakrej hk m%foaYj,§ Bfha w;awvx.=jg f.k we;s nj ioyka.

isoaêhg iïnkaO ;j;a iellrejka isõfofkl= ms<sno f;dr;=re wKdjrK ù we;s w;r” Tjqka w;awvx.=jg .ekSu i|yd úu¾Yk l%shd;aulhs.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...