කඩවත පොලිසියේ කොස්තාපල්වරයෙකු අතුරුදන් වීම පිළිබද පරීක්ෂණ

0 1,022

lvj; fmd,Sishg wkqhqla;j fiajh l< fmd,sia fldia;dm,ajrfhl= w;=reokaùula iïnkaOfhka úu¾Ykhla wdrïN lr ;sfnkjd.

fmf¾od rd;%sfha isg fuf,i w;=reoka ù we;s njg jd¾;d jkafka yïnkaf;dg – ùrleáh m%foaYfha mÈxÑ 37 yeúßÈ mqoa.,fhla.

fiajd lghq;=j,ska neyerj fm!oa.,sl lghq;a;la i|yd .sh wjia:dfõ§ fuf,i w;=reoka ù ;sfnkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...