ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානයේ මංගල පක්ෂ නායක රැස්වීම අද

0 1,264

YS% ,xld ksoyia mCIh iy YS% ,xld fmdÿck fmruqK we;=¿j mlaI 10lska muK iukaú; jk YS% ,xld ksoyia fmdÿck ikaOdkfha mlaI kdhl m<uq /iaùu wo^18& meje;aùug kshñ;hs.

YS% ,xld ksoyia fmdÿck ikaOdkfha kdhl w.ue;s uyskao rdcmlaI uy;df.a iy iNdm;s ysgmq ckdêm;s ffu;S%md, isßfiak uy;df.a m%Odk;ajfhka fuu /iaùug meje;aùug kshñ; w;r fï i|yd tu ikaOdkh ksfhdackh lrk ish¨u mlaIhkays kdhlhka iyNd.sùug kshñ;hs.

wod< /iaùu wo miajrefõ meje;aùug lghq;= fhdod we;s njhs mlaIfha ksfhdacH iNdm;s wud;H ÈfkaIa .=Kj¾Ok uy;d mjikafka.

wud;Hjrhd jeäÿrg;a lshd isáfha wo meje;afjk mlaI kdhl /iaùfï§ t<efUk uy ue;sjrKh iïnkaOfhka iy foaYmd,k lghq;= iïnkaOfhka jeä wjOdkhla fhduq flfrk njhs.

mlaI 10lska muK iukaú; jk YS% ,xld fmdÿck ksoyia ikaOdkh ,shdmÈxÑh i|yd Bfha^17& miajrefõ cd;sl ue;sjrK fldñika iNdj fj; whÿïm;lao fhduq Ndrfokq ,enqjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...