යාපනය කලපුවේ කඩොලාන කැපූ අයෙකු අත්අඩංගුවට

frdfïIa uOqIxL - jkaks

0 1,664

hdmkh uKav;sõ l,mqfõ kS;súfrdaëj lfvd,dk Ydl lmñka isá wfhl= w;awvx.=jg .;a njg kdúl yuqodj mjikjd.

ta hdmkh uKav;sõ m%foaYfha W;=re kdúl úOdkhg wh;a fin¨‍ka msßila úiska isÿ lrkq ,enQ fidaÈishl§hs.

äx.s hd;%djl wdOdrfhka lfvd,dk lmñka isá mqoa.,fhl= fufia w;awvx.=jg f.k we;s njhs kdúl yuqodj mjikafka.

w;awvx.=jg .;a iellre hdmkh .=rek.¾ m%foaYfha mÈxÑ 41 yeúßÈ úfha miqjk wfhl= jk w;r tu mqoa.,hd jeäÿr kS;suh lghq;= i|yd hdmkh wvú jk ld¾hd,h fj;g Ndr§ug kdúl yuqodj lghq;= lr ;sfnkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...