කොදෙව්වන්ට එරෙහිව වනිඳුගෙන් වේගවත් ඉනිමක් – ශ්‍රී ලංකාවට එක් කඩුල්ලක තියුණු ජයක්

0 1,335

ixpdrl ngysr bka§h fldfoõ lKavdhu iy Y%S ,xld lKavdhu w;r meje;s m<uq tlaÈk ;r.h tla lvq,a,l ;shqKq chla ,nd.ekSug i;aldrl Y%S ,xld lKavdhu iu;a úh’ ;r.fha ldisfha jdish Èkd.;a Y%S ,xld lKavdhu m<uqfjka mkaÿ /lSug f;dard .kq ,enqjd.

ta wkqj mkaÿjg myr§ug msáhg meñ‚ ngysr bka§h fldfoõ lKavdhu kshñ; mkaÿjdr 50 wjidkfha lvq¨‍ y;la muKla oeù ,l=Kq 289la ,nd.ekSug iu;a úh.

fldfoõ lKavdhu fjkqfjka Shai Hope ,l=Kq 115la ,nd.ekSug iu;a úh’ ta mkaÿ 140l§ y;f¾ myr 10la iu.ska.

Roston Chase ,l=Kq 41lao Darren Bravo ,l=Kq 39lao ,nd.ekSug iu;a úh’ fkdoeù mkaÿjg myr ÿka Keemo Paul ,l=Kq 32la ,nd.ekSug iu;a úh.

mkaÿ heùfï§ Y%S ,xld lKavdhfï biqre Wodk lvq¨‍ ;=kla ojd .ekSug iu;a jQ w;r kqjka m%§ma iy ;sir fmf¾rd tla lvq,a, ne.ska ojd .ekSug iu;a úh.

wk;=rej ,l=Kq 290l ch.%dyS b,lalhla yUd hdug msáhg msúis Y%S ,xld lKavdhu tu ixLHdj mkaÿjdr 49.1l§ imqrd .ekSug iu;a úh.

kdhl Èuq;a lreKdr;ak ,l=Kq 52lao wYdka m%kdkaÿ ,l=Kq 50lao ,nd.ekSug iu;a úh.

l=i,a fmf¾rdg ,nd.; yels jQfha ,l=Kq 42la mu‚. ;sir fmf¾rd ,l=Kq 32la ,nd.;a w;r fõ.j;a ms;syrUhl ksr; jQ jks÷ yirx. mkaÿ 39l§ fkdoeù ,l=Kq 42la ,nd.;af;a y;f¾ myr y;rla iy tla yfha myrla iu.ska.

mkaÿ heùfï ngysr bka§h fldfoõ lKavdhu fjkqfjka Alzarri Joseph lvq¨‍ ;=klao Keemo Paul iy Roston Chase lvq¨‍ fol ne.skao ojd .ekSug iu;a úh. tla lvq,a,la ojd.ekSug Jason Holder iu;a úh.

;r.fha ùrhd f,i jksÿ yirx. iïudk ,nd.;a w;r ;r.h fld<U tia.tia.iS. l%Svdx.Kfha§ meje;aú.

You might also like
Comments
Loading...