උතුරු පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර සුරේන් රාඝවන් ඉලංගෙයි තමිල් අරසු කච්චි පක්ෂයෙන් මැතිවරණයට

udOj l=,iQßh - jjqkshdj

0 403

W;=re m<d;a ysgmq wdKavqldr wdpd¾h iqf¾ka rd>jka uy;d t<efUk md¾,sfïka;= ue;sjrKhg hdmkh Èia;%slalfhka ;rÕ lsÍug kshñ; nj b,xf.hs ;ñ,a wriq lÉÑ mlaIh mjikjd.

hdmkh ue;sjrK fldÜGdYh ksfhdackh lrñka iqf¾ka rd>jka uy;d b,xf.hs ;ñ,a wriq lÉÑ mlaIfhka ue;sjrKh fjkqfjka ;rÕ lsÍug kshñ; njhs tu mlaIfha  ksfhdað;hska lshd isáfha.

ue;sjrKhg bÈßm;aùu iïnkaOfhka iqf¾ka rd>jka uy;d yd b,xf.hs ;ñ,a wriq lÉÑ mlaI kdhlhska w;r idlÉcdjlao miq.shod meje;ajqKq njo tu mlaI ksfhdað;hska jeäÿrg;a lshd isáhd.

iqf¾ka rd>jka uy;d ysgmq ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d úiska W;=re m<d;a wdKavqldr f,i m;al< w;r” fyf;u jir ;=kl muK ld,hla W;=re m<d;a wdKavqldr f,i lghq;= l<d.

hymd,k md,k iuh wjêfha rd>jka uy;d fou< cd;sl ikaOdk ksfhdað;hska iuÕ b;d iómj lghq;= l< w;r” hymd,k iufha W;=re m<df;a ixj¾Ok lghq;= we;=¿ wfkl=;a lghq;= rd>jka uy;df.a m%Odk;ajfhka isÿ flreKd.

b,xf.hs ;ñ,a wriq lÉÑ mlaIh fcHIaG kdhlhska yd iqf¾ka rd>jka uy;d w;r idlÉcdfõ§ ue;sjrKh fjkqfjka rd>jka uy;dg wjia:djla ,nd§ug tlÕ ú we;s njo tu mlaI ksfhdað;hska mjikjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...