රැකියා ලක්ෂයක් ලබාදීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ඇරඹේ

0 1,714

wvq wdodhï,dNS mjq,a i|yd /lshd ,CIhla ,nd§fï jevms<sfj<g whÿïm;a bÈßm;a l< whÿïlrejkaf.a iïuqL mÍlaIK wo ^26& isg wdrïN jk nj rdcH mßmd,k iajfoaY lghq;= m<d;a iNd yd m<d;a md,k wud;HxYfha f,alï isßmd, fyÜáwdrÉÑ uy;d mjikjd’

m%dfoaYSh f,alï fldÜGdi uÜgñka ,nk 29 jeksod olajd tu iïuqL mÍlaIK meje;afjk njhs wud;HxY f,alïjrhd jeäÿrg;a lshd isáfha’

ckdêm;s ld¾hd,hg wkqnoaO nyqld¾h n,ldh yryd fuu msßi rdcH fiajhg n|jd .ekSug kshñ;hs’

rdcH mßmd,k iajfoaY lghq;= m<d;a iNd yd m<d;a md,k wud;HxYfha f,alï isßmd, fyÜáwdrÉÑ uy;d jeäÿrg;a lshd isáfha fï i|yd whÿïm;a ,laI ;=klg wêl ixLHdjla ,eî we;s njhs’

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...