එංගලන්ත කාන්තාවේ තායිලන්ත කාන්තාවෝ පරදවති – කොදෙව් කාන්තාවෝ පාකිස්ථානු කාන්තාවන්ට පරදිති

0 1,023

ICC ldka;d f,dal l=i,dk úiaihs úiai l%slÜ ;r.dj,sfha ;j;a ;r. folla wo^26& meje;ajqKd.

;r.dj,sfha y;ajk ;r.h f,iska wo meje;ajqfKa tx.,ka; ldka;d l%slÜ lKavdhu iy ;dhs,ka; ldka;d l%slÜ lKavdhu w;r Èjd ;r.hls.

tu ;r.fha§ tx.,ka; ldka;d l%slÜ lKavdhu ,l=Kq 98l chla ,nd.ekSug iu;a úh.

;r.fha ldisfha jdish Èkd.;a ;dhs,ka; ldka;d l%slÜ lKavdhu m<uqfjka mkaÿ /lSug ;SrKh lrkq ,enqjd.

ta wkqj mkaÿjg myr ÿka tx.,ka; ldka;d l%slÜ lKavdhu kshñ; mkaÿjdr 20 wjidkfha§ lvq¨‍ folla muKla oeù ,l=Kq 176la ,nd.ekSug iu;a úh.

Bg ms<s;=re f,i ,l=Kq 177l b,lalhla yUd hdug msáhg meñ‚ ;dhs,ka; ldka;d l%slÜ lKavdhug ,nd.; yels jQfha kshñ; mkaÿjdr 20 wjidkfha lvq¨‍ 7la oeù ,l=Kq 78la mu‚.

fï w;r 8 jk ;r.h f,i ngysr bka§h fldfoõ ldka;d l%slÜ lKavdhu iy mdlsia:dk ldka;d l%slÜ lKavdhu w;r ;r.h rd;%S ;r.hla f,i meje;ajq‚.

tu ;r.fha§ mdlsia;dkq ldka;d l%slÜ lKavdhu lvq¨‍ 8l chla ,nd.ekSug iu;a úh.

;r.fha ldisfha jdish Èkd.;a ngysr bka§h fldfoõ ldka;d l%slÜ lKavdhu m<uqfjka mkaÿjg myr§ kshñ; mkaÿjdr úiai wjidkfha§ lvq¨‍ 7la oeù ,l=Kq 124la ,nd.ekSug iu;a úh.

,l=Kq 128l ch.%dyS b,lalhla yUd hdug msáhg meñ‚ mdlsia:dk ldka;d l%slÜ lKavdhu tu b,lalh mkaÿjdr 18’2l§ miqlsÍug iu;a úh’ ta lvq¨‍ folla muKla oeùhs.

;r. folu ´iafÜ%,shdfõ lekanrd l%Svdx.Kfha§ meje;aú‚.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...