හෙරොයින් කිලෝ තුනක් සමග දෙදෙනෙක් අල්ලයි

0 163

fyfrdhska lsf,da 2 .%Eï 257la ;S%frdao r:;hlska m%jdykh lrñka isá iellrejl= rdc.sßh” fldiaj;a; mdr” fk¿ï fmfoig yefrk ykaÈh wdikakfha§ fmd,sia u;aøjH ld¾hdxYfha ks,OdÍka úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

w;awvx.=jg .kq ,enQ iellre ika;lfha ;snQ fyfrdhska f;d.hg wu;rj fyfrdhska cdjdrfuka Wmhd.;a remsh,a 40″120l uqo,lao fidhdf.k ;sfnkjd.

wod< ;S%frdao r:ho fmd,sia Ndrhg .ekqKq njhs fmd,sia udOH m%ldYl ld¾hd,h mjikafka.

w;awvx.=jg .ekqK iellref.ka lrk ,o m%Yak lsÍïj,§ ,o f;dr;=re wkqj l,m¨jdj fk¿ï fmfofiys msysá ksjila mÍCIdjg ,lalr ;j;a fyfrdhska lsf,da 1 .%Eï 10la iu. ;j;a iellrejl= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

w;awvx.=jg .;a iellrejka fnd/,a, iy rdc.sßh m%foaYj, mÈxÑ ;sia mia yeßúÈ úfha miqjkakka njhs fmd,sish mikafka.

iellrejka w¨;alfâ wxl 04 ufyaia;%d;a wêlrKhg wo^29& bÈßm;a lr Èk 7l /|jqï ksfhda.h ,nd.ekSug kshñ; njhs fmd,sia udOH m%ldYl ld¾hd,h mjikafka.

isoaêh iïnkaOfhka fmd,sia u;aøjH ld¾hdxYh jeäÿr úu¾Yk mj;ajkq ,nkjd.

 

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...