ඉරාන උපජනපතිනියටත් කොරෝනා වැළදෙයි

0 1,476

brdkfha Wm ckdêm;sjßh jk Masoumeh Ebtekar yg kj fldfrdakd ffjrih je,§ we;s nj trg rdcH udOH jd¾;d lrkjd.

Wm ckdêm;sjßh Bfha Èkfha§ mej;s leìkÜ /iaùfï§ ckdêm;s yika reydks iu. tl <Õ wiqka f.k isáh njg o trg udOH jeäÿrg;a jd¾;d lrkjd.

flfia kuq;a wehj fï olajd frday,a .; lr fkdue;s nj ioyka fõ.

ueofmrÈ. l,dmfha mqoa.,hska 264 fofkl= fuu ffjrih fya;=fjka fu jk úg ñhf.dia ;sfnkjd.

fldúâ khskaàka fyj;a fldfrdakd ffjrih fï jkúg wekagdlaála uydoaùmh yer wfkl=;a ishÆ uyoaùm fj; jHdma; ù we;s w;r th f,dj mqrd rgj,a 50lg wêl ixLHdjlg jHdma; ù ;sfnkjd.

fldúâ 19 wdidokh ùfuka fï jk úg 2924 fofkl= urKhg m;aj we;s w;r ;j;a mqoa.,hka 85214 fofkl= fldúâ 19 wdidokh ù frday,a.;j m%;sldr ,nkjd.

ffjrifha ud;D N+ñh f,i ie,flk Ökfhfka mqoa., urK 2835la jd¾;d jk w;r bka wk;=rej jeäu urK ixLHdj jd¾;d jkafka brdkfhks’ ta mqoa., urK 34la.

b;d,sfhka mqoa., urK 21la iy ol=Kq fldßhdfjka mqoa., urK 17la jd¾;d jkjd.

frda.h je<£ iqjh ,enQ frda.Skaf.a ixLHdj 39500la.

úfoia mqj;a fiajd jd¾;d lrkafka mqoa.,hka 1418 fofkl= oeä wjodkï ;;a;ajfha miqjk njg Ök fi!LH fiajd jd¾;d lrk njhs.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...