කැලෑ ගිනි තැබීම් ඉහලට – නිතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම්

0 1,088

le,E .sks ;eîï iS>%fhka by< f.dia we;s nj wdmod l<ukdlrK uOHia:dkh mjikjd.

tys iyldr wOHlaI m%§ma fldämams,s uy;d i|yka lf<a” jif¾ fï olajd ld,h ;=< muKla tjeks .sks ;eîï 129 la jd¾;d ù we;s njhs.

.sks ;eîï fya;=fjka furg mßir moaO;shg oeä n,mEï t,a, ù we;s w;r .sks ;nkakka w;awvx.=jg .ekSu i|yd úfYaI jeg,Sï l%shd;aul nj o m%§ma fldämams,s uy;d m%ldY l,d.

fï w;r yegka m%foaYfha uf¾ iy .dâfuda¾ Èhwe,s fol w;r rlaIs;fha yg.;a .skak md,kh lr ;sfnkjd.

bka wlalr 5 l muK m%foaYhlg ydks ù we;s nj ioyka.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...