ජනපතිගෙන් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

0 96

අත්‍යවශ්‍ය සේවා පිළිබඳ සඳහන් කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

1979 අංක 61 දරණ අත්‍යවශ්‍ය මහජන සේවා පනතේ 2 වන වගන්තිය යටතේ ජනාධිපතිවරයා විසින් එම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.

අදාළ ගැසට් නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

You might also like
Comments
Loading...