තැපැල් ඡන්ද අයදුම් කිරීමේ කාලය දීර්ඝ වෙයි

0 974

;eme,a Pkao whÿïm;a fhduq lsÍu i|yd ;j;a Èk 3 l ld,hla § ;sfnkjd.

ue;sjrK fldñifï iNdm;s uyskao foaYm%sh uy;d mejiqfõ wksoaod isg ,nk 16 jkod f;la ;eme,a Pkao whÿïm;a Ndr .efkk njhs.

,nk 9 jkod isg whÿïm;a Ndr .ekSug m%:ufhka ie,iqï lr ;snqKo b,a,S,ï /ila i,ld ;j;a wu;r Èk 3 la §ug wo ;SrKh l, njhs udOH wdh;k m%OdkSka iu. fmrjrefõ mej;s idlÉPdjl§ iNdm;sjrhd lshdisáfha.

,nk 16 jkodhska miq lsisÿ whqrlska ;eme,a Pkao whÿïm;a Ndr fkd.kakd njo Tyq i|yka l,d.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...